دکتر فتح اله امی 


 
 
دکتر محمد طیبی رهنی
 
 
 

دکتر سید آرش سید شمس طالقانی
 
 
دکتر سید محمد حسین شریفی
  
صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

 

چهارمین کنگرۀ انجمن مهندسی صوتیّات ایران (بین‌المللی) اص‌ا-1396

 

 

The Fourth Congress of Acoustical Engineering Society of Iran (International) ASI-2018

 

 

محورهای تخصصی کنگره

(تمام عرصه‌های نظری و تجربی صوتیّات اعم از خطی و غیرخطی)

جوّ صوتیّات (و هوا‌صوتیّات)

Atmospheric Acoustics (& Aeroacoustics)

زیست‌صوتیّات

Bioacoustics

آوصوتیّات (شامل صوتیّات زیرآب و صوتیّات اُقیانوس)

Hydroacoustics (including Underwater Acoustics and Ocean Acoustics)

زمین‌صوتیّات (و لرزه‌صوتیّات)

Geoacoustics (Seimoacoustics)

آوافیزیک

Sonophysics

آواشیمی

Sonochemistry

صوتیّات محاسباتی

Computational Acoustics

موج‌دیس‌ها (پردازش علامت صوتی)

Waveforms (Acoustic Signal Processing)

سازه صوتیّات

Structural Acoustics

جذب صوتی

Acoustic Absorption

روان‌صوتیّات

Psychoacoustics

دیگر محورها و زیرمحورهای مدّ نظر کنگره

صدا‌گسترۀ شهری، صوتیّات محیطی، صوتیّات فضا، آسیب صوتی محیطی و بوم‌سامانه، آلودگی نوفۀ شهری و صنعتی، منابع و پایش و مهار نوفه، برقا‌صوتیّات و مهندسی شنیداری، صوتیّات  ارتباطات، فراآواییات، و صوتیّات پزشکی.

(Urban Soundscape,Environmental Acoustics,Space Acoustics,Environmental and Ecosystem Acoustic Trauma,Urban and Industrial Noise Pollution,Noise Sources and Control,Eletroacoustics and Audio Engineering,Communication Acoustics,Ultrasonics,and Medical Acoustics)

و محور ویژۀ کنگره

صوتیّات در ایران: صوتیّات بنا، معماری، موسیقی، طبی و روان‌شناختی، جنبه های حقوقی صوتیات، دینامیک حباب صوتی,مطالعات راهبردی صوتیّات در ایران، روند صوتیّات در ایران (و تطبیقی)، تاریخ صوتیّات در ایران، فرصت‌ها و تهدیدات؛